لاستیک روی پدال کلاچ و ترمز پیکان خورشید موتور

لاستیک روی پدال کلاچ و ترمز پیکان خورشید موتور

 مهره استپ ترمز پژو 206 تیپ2 (مدل 88به بعد) تیپ5  رانا جهان پارت JPA

مهره استپ ترمز پژو 206 تیپ2 (مدل 88به بعد) تیپ5 رانا جهان پارت JPA

 پمپ اصلی کلاچ بالا مزدا (باچنگالک و مخزن) تکلان توس

پمپ اصلی کلاچ بالا مزدا (باچنگالک و مخزن) تکلان توس

 اتصالات کلاچ 2 مداره تکلان توس

اتصالات کلاچ 2 مداره تکلان توس

 مهره استپ پدال ترمز پراید و مزدا وانت جهان پارت JPA

مهره استپ پدال ترمز پراید و مزدا وانت جهان پارت JPA

 لاستیک روی پدال کلاچ و ترمز پراید خورشید

لاستیک روی پدال کلاچ و ترمز پراید خورشید

 لاستیک روی پدال کلاچ پژو _سمند و پارس خورشیدموتور

لاستیک روی پدال کلاچ پژو _سمند و پارس خورشیدموتور

 لاستیک روی پدال ترمز پژو _سمند و پارس خورشیدموتور

لاستیک روی پدال ترمز پژو _سمند و پارس خورشیدموتور

 لاستیک روی پدال گاز پژو _سمند و پارس خورشیدموتور

لاستیک روی پدال گاز پژو _سمند و پارس خورشیدموتور

 پدال کلاچ با بوش و کفی پلاستیکی پژو 405 دیناپارت

پدال کلاچ با بوش و کفی پلاستیکی پژو 405 دیناپارت

 پدال ترمز بابوش وکفی پلاستیکی پژو 405 دیناپارت

پدال ترمز بابوش وکفی پلاستیکی پژو 405 دیناپارت

 مهره استپ پدال ترمز پیکان دو مداره جهان پارت اریا JPA

مهره استپ پدال ترمز پیکان دو مداره جهان پارت اریا JPA